ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

  • หมวด: ข่าวสาร
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 11 มีนาคม 2562 14:26
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 2263

1.ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 243 ราย

        ไฟล์ PDF โหลด IMG.pหน้าหลัก    2019-03-1122:33:01

2.ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำหน้าหลักรุด หน้าหลักจำนวน 16 ราย

        ไฟล์ PDF โหลด 2.pdf   2019-03-1122:33:01

3.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาน 2561 

        ไฟล์ PDF โหลด 3.pdf   2019-03-1122:33:01ข่าวสาร

4.กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมตาบง

        ไฟล์ PDF โหลด 4.pdf

5.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

       ไฟล์ PDF โหลด ค่าบริการสื่อสารโทรนาคม

       ไฟล์ PDF โหลด ลังการจัดสรรดำเนินงาน

6.สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

       ไฟล์ PDF โหลด 6.pdf

7.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุลลากรในหน่วยงานของรัฐ

       ไฟล์ PDF โหลด 7.pdf

8.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุกจริต สสอ.ชุมตาบง

       ไฟล์ PDF โหลด 8.PDF

9.ประกาศสสอ.ชุมตาบงเรื่องแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

       ไฟล์ PDF โหลด 9.pdf

10.ประกาศ สสอ.ชุมตาบง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       ไฟล์ PDF โหลด 10.pdf

11.ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนของ สสอ.ชุมตาบง

        ไฟล์ PDF โหลด 11.pdf

12.แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) 

        ไฟล์ PDF โหลด  12.pdf